Chuyên mục: Tạp ghi

Các bài tạp ghi đã đăng

VĨNH BIỆT – SAYONARA – Nguyên Lạc

Tạp ghi  Nguyên Lạc SAYONARA Tình cờ đọc bài viết Sayonara của Trà Biển đăng trên Khoa Học Net [1], trong đó ông đưa ra nhận định riêng về chữ Sayonara rất lý thú. Tuy nhiên theo chủ quan tôi, tác giả Trà Biển xét chữ này theo quan điểm về […]